مدیریت فرآیندها

فرآیندهای کسب و کار، یک توالی تکراری از وظایف هستند که برای تامین اهداف یک سازمان انجام می شوند. اهداف سازمان می توانند، شامل تولید محصولات، ارائه خدمات، باشند.
مدیریت فرآیند های کسب و کار (BPM) ، حوزه‌ای از مدیریت عملیات هستند، که بر بهبود کارایی همکاری‌ها و بهینه کردن فرآیندهای کسب و کار یک کمپانی تمرکز دارند. به عبارت دیگر مدیریت فرآیندها بر فرآیندهای موجود تمرکز دارند، تا آنان را تا حد امکان به صورت موثر و کارا مدیریت کنند.


چرخه مدیریت فرآیندها