کدهای کار راه بیانداز

مقایسه ساده با تبدیل چند متغیر به یکی

برای مقایسه چند متغیر مختلف در یک رکورد با همان متغیرها در سایر رکوردها، راه ساده‌ی من تبدیل متغیرها به یک رشته hash و مقایسه hashها با هم بود، این رویه در این لینک قابل مشاهده است.