تفاوت بین مدل و استراتژی، در کسب و کار

در بسیاری از موارد بخصوص در کمپانی‌های بزرگ بجای استفاده از مدل کسب و کار از استراتژی کسب و کار استفاده می‌شود. در واقع نوعی درهم آمیختگی در این دو موضوع ایجاد شده است، تفاوت بین مدل کسب و کار و استراتژی در سه مورد بیان می‌کنند.

  1. مدل کسب وکار با خلق ارزش برای مشتریان شروع می‌گردد و مدل در حول تحویل این ارزش به مشتریان ساخته می‌شود. در این حالت بخشی از تمرکز در اخذ سهمی از ارزش خلق شده، قرار دارد. درحالی که تاکید بر اخذ ارزش خلق شده و پایدار نمودن شرایط مطلوب در حوزه استراتژی قرار دارد. در حوزه استراتژی مساله، تهدیدات رقابتی جاری و آتی که وارد خواهند شد، در مرکز مباحث قرار دارند، در صورتی که در مدل کسب و کار این مرکزیت کمتر است.
  2. دومین تفاوت در خلق ارزش برای کسب و کار در مقابل خلق ارزش برای سهامداران ایجاد می‌گردد. اغلب اوقات در تدوین استراتژی، ابعاد مالی یک کسب و کار، از مدل دور می‌افتد. در واقع زمانی که مسائل مالی مدل در نظر گرفته نشود، یعنی ریسک مسائل مالی ناچیز قلمداد شده است و مسائل مالی مدل جزء مواردی اصلی قرار ندارد. واضح است که در تفسیر ارزش برای مدل کسب و کار بیشتر نیازمند ترکیب و الحاق مسائل مالی در مدل هستیم تا زمانی که یک مدل استراتژی برای تفسیر ارزش برای سهامداران ایجاد می‌کنیم.
  3. در فرضیات در خصوص وضعیت دانش کسب شده، در یک سازمان است. در ساخت یک مدل کسب و کار به صورت آگاهانه فرض می‌شود که این دانش از لحاظ شناختی محدود است و برپایه موفقیت سریع کمپانی شکل گرفته است. در حالی در یک استراتژی نیاز دارد تا با دقت تحلیل و محاسبه کند، که در کدام یک از فرضیات مقدار زیادی از اطلاعات قابل اعتماد در دسترس است. در حالی که زمانی که مفهوم تجاری‌سازی در میان باشد، فرض اینکه کدام محدودیت ادراکی و دانشی، اهمیت محدودیت بودن را دارد، چندان مساله جدی نخواهد بود.