مدل کسب و کار

مدل کسب و کار، نقشه راهی برای پیاده سازی موفق یک کسب و کار است، مدل کسب و کار با بررسی جنبه‌های مختلف کسب و کار و احصاء توانمندی‌ها، مشکلات و ریسک‌های احتمالی فرآیندی از نحوه عملکرد شرکت‌ها ارائه‌ می‌دهد. مدل کسب و کار استانداردی برای ایجاد راه‌اندازی کسب و کار بدون در نظرگرفتن حوزه کاری آن است. لذا درک صحیح از تفکر مدل کسب و کار، به ایجاد یک مدل مناسب بسیار کمک می‌کند.

مدل کسب و کار، مفهوم چندان جوانی در حوزه کسب و کار آنلاین نیست، اما تنوعی از تعاریف برای ارائه این مفهوم وجود دارد. فهرست زیر، لیست برخی از تعاریف ارائه شده توسط افراد مطرح و صاحب تفکر را نمایش می‌دهد.

لیست تعاریف مدل کسب و کار

  1. تیمرز (۱۹۹۸) مدل کسب و کار، معماری از محصول، خدمت یا جریان اطلاعات است، که شامل توصیفی از انواع بازیگران کسب و کار و نقش هر یک از آنان می‌گردد. یک توصیف که مزایای بلقوه‌ای برای اقسام بازیگران کسب و کار دارد. یک توصیف از منابع درآمدی ارائه کند.
  2. چسبراف و روزنبلوم (۲۰۰۲) مدل کسب و کار،‌ منطق ابتکاری است که پتانسیل فنی کسب و کار را با نحوه تحقق ارزش اقتصادی متصل می کند.
  3. ماگرتا (۲۰۰۲) مدل کسب و کار، داستانی است در خصوص اینکه یک شرکت چطور کار می‌کند. یک مدل کسب و کار به پرسش‌های سنی پیترداکر پاسخ می‌دهد. مشتریان چه کسی هستند؟ ارزش مشتریان در چیست؟ این کسب و کار چگونه پول درمی‌آورد؟ منطق اقتصادی که توضیح دهد، چگونه یک کسب و کار می‌تواند، به مشتریان خود ارزش را با یک هزینه مناسب ارائه دهد؟
  4. موریس و همکاران (۲۰۰۵) مدل کسب و کار، نمایشی کوتاه از اینکه چگونه یک مجموعه از متغیر‌های تصمیم‌گیری، در حوزه‌های استراتژی سرمایه گذاری، معماری و اقتصاد ، که چگونگی خلق مزایای رقابتی مناسب در یک بازار از پیش تعیین شده را مشخص می‌سازد. مدل کسب و کار شش مولفه اصلی دارد: ۱٫پیشنهاد ارزش، ۲٫مشتریان، ۳٫فرآیند‌های داخلی، ۴٫موقعیت خارجی، ۵٫مدل اقتصادی و ۶٫فاکتورهای سرمایه گذاری
  5. جانسون و همکاران (۲۰۰۸) مدل کسب و کار، شامل چهار عنصر در هم تنیده است، که این عناصر باهم و درکنار هم ارزش را ایجاد و تحویل می دهند. این چهار عنصر شامل پیشنهاد ارزش مشتری، فرمول سود، منابع کلیدی و فعالیت‌های کلیدی است.
  6. تیس (۲۰۱۰) مدل کسب و کار، گزارشی مفصل از داده‌ها ، مدارک و منطقی که از ارائه پیشنهاد ارزش به مشتریان حمایت می‌کند و یک ساختار قابل دوام از هزینه و درآمد برای ارائه ارزش از طریق شرکت ارائه می‌کند.